Regulamin

§1
Definicje
LU-MEDIA, Sosnkowskiego 11B/5, 80-041 Gdańsk, NIP: 957-072-73-47
z siedzibą w Gdańsku, zwany dalej DEW.PL
Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:
 1. Serwis DEW.PL — jest prowadzony w języku polskim jako internetowy serwis ogłoszeniowy, dostępny w domenie internetowej www.DEW.PL skierowanym do osób poszukujących biura księgowego lub chcących zamieścić ogłoszenie płatne.
 2. Ogłoszenie — stworzone przez Użytkownika za pomocą zdefiniowanego formularza ogłoszenia przygotowanego przez portal DEW.PL
 3. Użytkownik — to osoba korzystająca z zasobów Serwisu DEW.PL Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w związku z opublikowanym przez siebie Ogłoszeniem, którzy w trybie przewidzianym w Regulaminie zawarli z DEW.PL umowę w przedmiocie emisji Ogłoszenia w Serwisie DEW.PL  i korzystają z usług świadczonych w ramach Serwisu DEW.PL .
 4. Konto Ogłoszeniodawcy — zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony w Serwisie DEW.PL na rzecz Ogłoszeniodawcy, umożliwiający korzystanie z Serwisu DEW.PL i gromadzący informacje na temat korzystania przez Ogłoszeniodawcę z Serwisu DEW.PL. Dostęp do Konta zapewnia podany przez Ogłoszeniodawcę unikalny adres email lub unikalna nazwa użytkownika Konto Ogłoszeniodawcy może być powiązane wyłącznie z jednym adresem e-mail, zwane dalej Kontem
 5. Cennik — zestawienie ustalanych przez DEW.PL opłat dla Ogłoszeniodawców, za usługi świadczone w ramach Serwisu DEW.PL
 6. Ogłoszenie jednorazowe — pojedyncze ogłoszenie lub innej kategorii określonej w serwisie DEW.PL określone jako jednorazowe
 7. Pakiet abonamentowy – pakiet członkowski umożlwiający dodawanie ogłoszeń jednorazowych bezpłatnie przez okres trwania pakietu.
 8. Płatność – może zostać dokonana za pośrednictwem systemu PayPal lub kartą płatniczą.
 9. Regulamin — niniejszy Regulamin.
§2
ZASADY I WYTYCZNE
 1. Zamieszczając swoje ogłoszenie tutaj, użytkownik zgadza się z wytycznymi wymienionymi poniżej
 2. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji wszelkich ogłoszeń, które są niezgodne z naszymi wytycznymi w celu zapobiegania nadużyciom i w celu zachowania odpowiedniej zawartość dla odwiedzających nasze serwis ogłoszeniowy. Dotyczy to osób każdego wieku, rasy, religii i narodowości. W związku z tym, wszystkie ogłoszenia, które są niezgodne z naszymi wytycznymi podlegają natychmiastowemu usunięciu bez wcześniejszego uprzedzenia.
 3. Publikując ogłoszenia na naszej stronie, wyrażasz zgodę na następujące oświadczenie:
 • Zgadzam się, że będę wyłącznie odpowiedzialny za treści wszelkich ogłoszeń, które zamieszczam na tej stronie. Również niniejszym potwierdzam, że nie pociągnę do odpowiedzialności właściciela lub właścicieli tej strony za wszelkie straty lub szkody u mnie lub u innych osób, które mogą wynikać bezpośrednio lub pośrednio z jakichkolwiek ogłoszeń, które zamieszczam na tej stronie.
 • Zgadzam się i akceptuje regulamin Serwisu
 • Zamieszczając ogłoszenia na naszej stronie, akceptujesz następujące wytyczne:
 1. Używanie obraźliwych lub niestosownych treści nie będzie tolerowane. Ogłoszenia, które naruszają tę reguły podlegają natychmiastowemu usunięciu bez ostrzeżenia. Jeżeli zostanie usunięte płatne ogłoszenie to autor nie będzie mógł się domagać zwrotu pieniędzy.
 2. Żadne komentarze rasistowskie, nienawistne lub obraźliwe nie będą tolerowane.
 3. Zabrania się dodawania ogłoszeń promujących działania, które są nielegalne w świetle obecnych przepisów tego kraju.
 4. Jakiekolwiek ogłoszenie, które wydawać się będzie jedynie testem, żartem, lub w inny sposób nieszczere, nie związane z tematyką portalu, niepoważne podlega usunięciu bez możliwości ubiegania się o zwrot kosztu poniesionego zakupu.
 5. Zabrania się dodawania ogłoszeń wielokrotnie o tej samej treści lub ich duplikowania. Takie działania zostaną uznane jak działania wypływające na pozycję na liście ogłoszeń na nie korzyść innych użytkowników.
 6. Zastrzegamy sobie ostateczną decyzję, które ogłoszenia zostaną opublikowane w przypadku, gdy naruszają te wytyczne.
 7. Użytkownik łamiący zasady regulaminu zostanie usunięty wraz z opublikowanymi Ogłoszeniami.
§3
Postanowienia wstępne
 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez DEW.PL zwanej dalej DEW.PL na rzecz użytkowników Internetu usług polegających na umożliwieniu zamieszczania przez nich Ogłoszeń spersonalizowanych na portalu www.dew.pl oraz zasady dostępu i korzystania z zasobów portalu.
 2. Serwis DEW.PL jest dostępny na stronie internetowej: dew.pl.  Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu  jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w standardową przeglądarkę stron internetowych. Za dostęp do aplikacji z urządzeń mobilnych operator telekomunikacyjny może naliczyć dodatkową opłatę.
§4
Ogólne warunki korzystania z Serwisu DEW.PL
Rejestracja Konta Ogłoszeniodawcy w Serwisie DEW.PL następuje:
 1. Poprzez utworzenie Konta w Serwisie,
 2. Utworzenie konta w Serwisie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Portalu.
 3. Poprzez dodanie Ogłoszenia w Serwisie, gdzie Konto utworzone zostaje automatycznie w celu udostępnienia Ogłoszeniodawcy możliwości zarządzania danymi w ramach treści Ogłoszenia.
 4. Ogłoszenie w Serwisie DEW.PL umieszcza Ogłoszeniodawca, który samodzielnie ustala jego treść.
 5. Ogłoszenie musi jednoznacznie dotyczyć ogłoszenia w określonej kategorii.
 6. W czasie emisji Ogłoszenia Ogłoszeniodawca ma możliwość zamiany Treści Ogłoszenia poza kategorią, którą wcześniej wybrał.
 7. Ogłoszenie powinno wskazywać na prawidłową kategorię Treści Ogłoszenia i zawierać wyłącznie informacje istotne dla promocji Treści Ogłoszenia.
 8. Zabronione jest dodawanie Ogłoszeń niemających związku opisanymi kategoriami.
 9. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym i prawnym, samo zaś zamieszczenie Ogłoszenia winno odzwierciedlać prawdziwe informacje.
 10. Treści Ogłoszeniodawcy w postaci zdjęć dodanych przez Ogłoszeniodawcę do Ogłoszenia powinny zawierać wyłącznie Przedmiot Ogłoszenia, którego dotyczy Ogłoszenie.
 11. Ogłoszeniodawca jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia i wideo) i jednocześnie oświadcza i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a ich publikacja nie narusza Regulaminu, praw i interesów portalu DEW.PL oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich. DEW.PL nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Ogłoszeniodawców, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.
 12. Ogłoszeniodawca upoważnia DEW.PL w okresie emisji Ogłoszenia w serwisie DEW.PL i w celu promocji Ogłoszenia, do publikacji zdjęć zamieszczonych w Ogłoszeniu w polskich i zagranicznych mediach społecznościowych.
 13. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie DEW.PL w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń portalu DEW.PL w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody DEW.PL
 14. Dozwolone jest pobieranie i wtórne wykorzystanie nieistotnej części baz danych służących do realizacji zadań portalu DEW.PL o ile nie prowadzi to do naruszenia określonych w Regulaminie zasad korzystania z portalu DEW.PL a w szczególności nie polega na powtarzającym się i systematycznym pobieraniu danych, ich agregowaniu lub przetwarzaniu w sposób sprzeczny z Regulaminem i nie powoduje nieusprawiedliwionego naruszenia słusznych interesów portalu DEW.PL .
§5
Zawarcie umowy
 1. Zawarcie umowy przez Ogłoszeniodawcę w przedmiocie emisji Ogłoszenia, wymaga wykonania czynności poprzez:
  • Utworzenie konta Ogłoszeniodawcy w Serwisie
  • Aktywacji konta Ogłoszeniodawcy w Serwisie Utworzenie Ogłoszenia w Serwisie
  • Dokonanie Płatności według aktualnego Cennika
  • Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych h kontaktowych umożliwiający bezpośredni kontakt z Ogłoszeniodawcą.
§6
Opłaty
 1. Serwis pobiera opłaty za publikację Ogłoszenia lub zakup Pakietu Abonamentowego.
 2. Wszelkie opłaty są cenami netto do których doliczony zostanie podatek VAT od towarów i usług.
 3. Usługi są świadczone zgodnie Cennikiem zamieszonym w Serwisie w sekcji Cennik
§7
Prywatność i poufność
 1. Serwis DEW.PL zbiera i przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności
 2. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane te dotyczą.
 3. Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować informacje o treści Ogłoszeń.
§8
Zmiany Regulaminu
 1. Regulamin, w tym Cennik, może zostać zmieniony przez Serwis DEW.PL. O zmianach i o terminach ich obowiązywania, Serwis DEW.PL poinformuje Ogłoszeniodawców na stronie internetowej Serwisu lub drogą elektroniczną.
 2. Zmiany Regulaminu i Cennika wchodzą w życie nie wcześniej niż w ciągu 7 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej Serwisu
 3. Usługi aktywowane przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą świadczone na dotychczasowych warunkach aż do czasu ich wygaśnięcia.
 4. W przypadku braku akceptacji zmian Ogłoszeniodawca powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: info@dew.pl , które będzie skutkować rozwiązaniem umowy z Serwisem DEW.PL po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.
§9
Postanowienia końcowe
 1. W ramach usług dostępnych w Serwisie, Ogłoszeniodawca zleca publikowanie Ogłoszeń (w tym ich modyfikowanie). Jednocześnie Serwis DEW.PL może umieścić na zdjęciach przedstawiających Przedmiot Ogłoszenia znak wodny, zawierający wskazanie nazwy Serwisu DEW.PL , celem zabezpieczenia przedmiotowego zdjęcia przed nieuprawnionym wykorzystywaniem go przez podmioty trzecie.
 2. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Serwisem DEW.PL, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 4. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.